menu

mneu

 

HOMOLOGACIONS I CONVALIDACIONS

S’entén per homologació el reconeixement oficial a Espanya de l’equivalència d’un títol (universitari o no universitari) estranger a un espanyol a efectes acadèmics i laborals. Els títols estrangers objecte d’homologació han de ser oficials i cursats en centres autoritzats.

La convalidació suposa el reconeixement oficial a Espanya de l’equivalència dels estudis parcials estrangers (siguin cursos o assignatures) als espanyols. Les convalidacions d’estudis parcials universitaris, correspon a la Universitat en la qual l’alumne pretengui continuar tals estudis.

HOMOLOGACIONS I CONVALIDACIONS

S’entén per homologació el reconeixement oficial a Espanya de l’equivalència d’un títol (universitari o no universitari) estranger a un espanyol a efectes acadèmics i laborals. Els títols estrangers objecte d’homologació han de ser oficials i cursats en centres autoritzats.

La convalidació suposa el reconeixement oficial a Espanya de l’equivalència dels estudis parcials estrangers (siguin cursos o assignatures) als espanyols. Les convalidacions d’estudis parcials universitaris, correspon a la Universitat en la qual l’alumne pretengui continuar tals estudis.