Nou PFI d’Auxiliar en Centres Sanitaris

Preinscripció:

 • Del 2 al 12 de maig, presencialment a la secretaria de l’institut Badia i Margarit. De dilluns a dijous, entre les 8 del matí i les 3 de la tarda.  Divendres, entre les 11 del matí i les 3 de la tarda.

Què em cal per fer la preinscripció?

 1. Documentació identificativa. Cal portar l’original i una fotocòpia.

Si és major d’edat: DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne o l’alumna.

Si és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • La certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • DNI del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet de l’alumne o alumna.
  Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estrangera d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
  De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
  Per acreditar la condició de discapacitat: s’ha de presentar la targeta acreditativa de la discapacitat vigent.

2. Documentació de criteris prioritaris:

 • Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s’escau.
 • Participació per primera vegada en una programa de formació i inserció: s’acredita marcant la casella corresponents en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
 • Anys d’escolarització a l’ESO i últim curs fet a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO o a l’ESO per a persones adultes i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Què són els PFI?

Podeu veure el vídeo sobre els PFI a https://www.youtube.com/watch?v=UoTYt5EY-jQ&t=13s

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Els PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores).

Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.

Amb els PFI, d’una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

 

Quines sortides acadèmiques i professionals té un PFI?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Què estudiaré al PFI d’Auxiliar en Centres Sanitaris?

 • Mòduls de formació general.
 • Mòduls de formació professional específicament vinculats a l’àmbit de l’auxiliar en centres sanitaris.
 • Pràctiques en un centre de treball.

Més informació: 

En cas de dubte podeu enviar un correu a 00judit.serra@insbadiaimargarit.cat amb l’assumpte PFI.